"உன் கண்ணீரை" துடைக்க....

ரு நாள் எனக்கு
மரணம் வரும்...
அன்று நீ என்னை
பார்த்து கண்ணீர்
விடாதே...
எழுந்தாலும் எழுந்து

விடுவேன்
"உன் கண்ணீரை"
துடைக்க....

ண்மையான நண்பனின்
கண்ணீரை துடைக்க
மட்டும் தான்....


 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template