என் மனம் முழுவதும் நீயே...

காதல் கவிதைகள்ன்
தைரியம் நீ...
நம்பிக்கை நீ...
சொந்தம் நீ...
சந்தோசம் நீ...
காதல் நீ...
கவிதை நீ...
கனவு நீ...
மனைவி நீ...
இதயம் நீ...
உயிர் நீ...
தேவதை நீ...
வாழ்க்கை நீ...
ஒவ்வொரு
நிமிடமும் நீ...

ன் மனம்
முழுவதும் நீயே...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template