முகரும் நேரங்களில்...!!!

பிறக்கத் துடிக்கும்
ஒவ்வொரு
வினாடிகளும்
இறந்து
விடுகின்றன..!!!

நீ மூச்சி
முகரும்

நேரங்களில்...!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template