விடுவேனா பின்ன...

வானக் கண்கள்
மேகக் கண்ணீரை
சிந்தும் வேளையில்
நிலா நீ
மென்பட்டு மேனியில்
சோப்பிட்டு
குளிக்கையில்,
அழகிய மொட்டு ரெண்டு
கண்ணை பறிக்கும்
வண்ணத்தில் கை பிடிக்கும்
தூரத்தில் வாவென்று
இழுக்கின்றது என்னை...

விடுவேனா பின்ன...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template