சாகடிப்பது நீ என்றால்...

காதல் கவிதைகள்வா நான் தயார்...
வாழ்க்கை துணை நீ என்றால்...

சாகவும் கூட தயார் தான் ...
சாகடிப்பது நீ என்றால்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template