இனியும் வாழ்வதற்கு...

சோக கவிதைகள்னியும் வாழ்வதற்கு
அர்த்தமே
இல்லை
நம்பிக்கை
இழந்த பின்னால்..!!

னால்
சாவதற்கும்
ஆசை இல்லை
அவளுடன்
வாழ்வதற்கும் முன்னால்..!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template