நட்பே ஜெயிக்கட்டும்...!!

துடுப்பு இல்லாத
படகு கூட இருக்கலாம் - ஆனால்...
நட்பு இல்லாத மனிதன்
இருக்கவே முடியாது...

உண்மை நட்பே ஜெயிக்கட்டும்...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template