தேடிய காதல்...!!

ல் நெஞ்சம் படைத்தவரை
காதல்
விடுவதில்லை !!

காமம்
என்கிற போர்வையில்
மெய்காதல்
வருவதில்லை !!

தேடி
வரும் காதல் கசப்பதில்லை !!

தேடி
அலையும்
காதல்
அமைவதில்லை !!

சாதியை காதல் மதிப்பதில்லை !!

நன்றியை
காதல் மறப்பதில்லை !!

மறைந்த
காதல் இறப்பதில்லை !!

பிரிந்த
காதல் மறப்பதில்லை !!

என்றென்றும்
காதல் அழிவதில்லை !!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template