இறைவன் கொடியவனே...

"ண்ணை படைத்து பெண்ணை
படைத்த
இறைவன் கொடியவனே"
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template