தாடியோடு நான்...

சோக கவிதைகள்நிலவை பார்த்தேன்
அம்மா
நினைவு வந்தது...
மலரைப்
பார்த்தேன்
அவளின்
நினைவு வந்தது...
பள்ளியைப்
பார்த்தேன்
நண்பர்கள்
நினைவு வந்தது...
அவளைப்
பார்த்தேன்
பழைய
கனவுகள் நினைவு வந்தது...

பேருந்தில்

அருகருகே
தாடியோடு
நான்...
பேபியோடு
அவள்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template