எனக்கு தெரியாது...

சோக கவிதைகள்னக்கு தெரியாது...

என் வாழ்க்கையில் இருந்து

நீ முடிந்து விட்டாய்

என்று நினைத்தேன்... ஆனால்

என் வாழ்க்கையே

முடிய போகிறது என்று...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template