காதலும் கற்று மற...

சோக கவிதைகள்காதலும் கற்று மற...
கற்றேன் - ஆனால்
மறக்க
முடியவில்லை...!!
மறக்க
விரும்பவும் இல்லை...!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template