நண்பேண்டா...!!

ன்பத்தில் இணைந்து மட்டும்
இருப்பது அல்ல
துன்பத்திலும் துர
விலகாமல் இருப்பதே....!!!

நீ ஜெயிக்கும் போது சிரிக்கும்
பல நண்பர்களை விட
நீ தோற்கும் துடிக்கும் ஒரு நண்பனே...
நண்பேண்டா உனக்கு...!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template