மறுக்குது என் பேனா...

ருதயம் அடிக்கடி

வலிக்குது என்பேனா...

என் [வி]தை எழுதிட

மறுக்குது என் பேனா...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template