"மனிதநேயம்"

னிதா !!
விலங்குகளுக்கும்
நமக்கும்
உள்ள
வித்தியாசத்தை
முதலில்
கண்டறி !!

வைகளும்
உண்கின்றன, உறங்குகின்றன...
நீயும்
உண்டு உறங்குகிறாய் !!
உன்னையும்
விலங்கையும்
வித்தியாசப்படுத்துவது
என்னவெனில் "மனிதநேயம்" தான்...

தலால் மனிதநேயத்தை வளர்ப்போம் !!
புதியதொரு
உலகம் படைப்போம் !!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template