வாழ்க்கை போன போக்கில்...

வாழ்க்கை போன போக்கில்
வாழ்கிறேன்
நான் ...
ஆம்


கால்கள் போன போக்கில்
சிகரெட்
புகை மூக்கில்
கையில் இருப்பது மது பாட்டில்
துங்குவதோ பார்க்கில்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template