விழிகளே பேசட்டும்!!!

திருமண(கல்யாண) வாழ்த்து கவிதைகள்னிமையை தாண்டி உறவில்..
பணத்தை தாண்டி அன்பில்..
மண்ணையும் தாண்டி விண்ணில்..
வாழத்துவங்கும் உங்கள்
உதடுகள் தாண்டி
விழிகளே
பேசட்டும்!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template