தன்னம்பிக்கை


வாழ்க்கையில்
தன்னம்பிக்கை
இருந்தால்
எல்லாம் வந்து விடும்...ஆனால்
ஆரோக்கியம்

இல்லை
என்றால்
அந்த
தன்னம்பிக்கை கூட
செத்து
விடும்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template