நான் தரும் வரம் மரணம்...

வா வழி இல்லாதவர்களுக்கு

நான் தரும் வரம் மரணம்...

வா தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு

நான் கொடுக்கும் தண்டனை சாவு...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template