பணம் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை...

ணம் இல்லாமல் ஒன்றுமே இல்லை...

என்னிடமோ
பணம் ஒன்றுமே இல்லை...

மனம்
மட்டும் தான் இருக்கிறது... அதை

வைத்து
என்ன செய்ய நான்...!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template