நான்...

ந்து போவார்
ஆயிரம்
பேர்...
வாழ்ந்தவர் யார் 
உலகம் சொல்லும்...
ரித்திரத்தில்
தடம்
தெரியாமல்
அழிந்து
போன
மக்களின்
நடுவே ...
நான்
வாழ்ந்த தடம்
பதிக்க
துடிக்கும்
சாதாரண
தொழிலாளி ...

வாழ்க்கையில்
எப்படியாவது ஜெயித்து விட
வேன்றுமென்று
தவிக்கும் சாதாரண
ஏழை மனிதன்...
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template