நண்பேண்டா உனக்கு...!!!

நீ எழும் போது கை கொடுக்கும்
பல
விரல்களை விட
நீ
விழும் போது கை கொடுக்கும்
ஒரு
விரலேலேலேலே .....

நண்பேண்டா உனக்கு...!!!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template