சிறகாக நான்..!

0 comments Links to this post
வானவில்லாய் நீ வந்தால்
வானமாக நான்
பரந்து நீ இருக்க..!
மானாய் நீ வந்தால்
காடாக நான்
துள்ளி குதித்து நீ ஓட..!
மயிலாய் நீ வந்தால்
தோகையாக நான்
அழகாக நீ ஆட..!
பட்டாம்பூச்சியாய் நீ வந்தால்
சிறகாக நான்
சிறகடித்து நீ பறக்க..!


நீள வேண்டுமென..!

0 comments Links to this post
நீயும் நானும்
போகும் போது
உன் ஆடை
ஒருமுறை உரசி
சென்றால் போதும்,
அந்த பாதை இன்னும்
நீள வேண்டுமென
நெஞ்சம் ஏங்குகிறது..!
 
Minima 4 coloum Blogger Template by Beloon-Online.
Simplicity Edited by Ipiet's Template